CAVOLO NERO PESTO

ingredients | serves 4 | time 15 mins